หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 7
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 7
  วิศวกรรมโยธา  
  หลักการและเหตุผล
“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.  วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
08.30-09.00  ลงทะเบียน
09.00-10.00  วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างเหล็กและการใช้งาน 
บรรยายโดย นายสุทธิสร  สุทธิไชยากุลบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 
10.00-10.15  รับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างเหล็กและการใช้งาน
บรรยายโดย นายมาโนชณ์ ทะปะละบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
11.15-12.15 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กและข้อพิจารณาต่างๆในการออกแบบ
บรรยายโดย พันโท ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.45  ตัวอย่างการออกแบบอาคารเหล็ก 4 ชั้น
บรรยายโดย พันโท ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
14.45-15.00  รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30  ตัวอย่างการออกแบบอาคารเหล็ก 4 ชั้น(ต่อ)
บรรยายโดย พันโท ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558
09.00-11.00 การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว และแรงลม 
บรรยายโดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11.00-11.15  รับประทานอาหารว่าง
11.15-12.15 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นเบื้องต้น
บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.15 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นเบื้องต้น (ต่อ)
บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.15-14.30 รับประทานอาหารว่าง
14.30-16.30  การทบทวนการออกแบบโครงสร้างเหล็กขององค์อาคารรับแรงดึง แรงดัด แรงอัด
บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558
09.00-10.30 น. การออกแบบแบบค้ำยันเหล็กเบื้องต้น 
บรรยายโดยอาจารย์วัฒนพงศ์หิรัญมาลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น. การออกแบบสำหรับ P-delta Effect 
บรรยายโดย ดร.ชัยชาญ  สุทธิกานต์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การออกแบบข้อต่อเบื้องต้น 
บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. การออกแบบข้อต่อเบื้องต้น(ต่อ)
บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                            
 
  6-8 มีนาคม 2558  
  อาคาร วสท.  
  กรุงเทพมหานคร  
  วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไป  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 4,800.00 บาท
สมาชิก วสท. 4,800.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 5,400.00 บาท
 
  แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-319-2710-1,02-184-4597-8  
  โครงสร้างเหล็ก  
  รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2015-01-07 15:51:13
ผู้ชม: 2,572
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th