หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 8
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System
  วิศวกรรมไฟฟ้า  
  การอบรมเรื่อง  “Transmission and Distribution System”
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

หลักการและเหตุผล
ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง (Transmission System) หมายถึง ระบบการส่งกำลังไฟฟ้าจากระบบการผลิตไปยังระบบการจำหน่ายเพื่อขายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ โดยส่งกำลังไฟฟ้าในระดับแรงดันสูง ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย สายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) และสถานีไฟฟ้า (Substation) 
  สายส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นทางลำเลียงพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้าเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้าจากจุดต่างๆ และเป็นจุดที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าสูง ลงเป็นแรงดันต่ำ เพื่อส่งไปยังผู้ใช้ไฟ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) หมายถึง ระบบการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ประกอบด้วย สายจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง หม้อแปลงจำหน่าย และสายไฟฟ้าแรงต่ำ
สายจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นเส้นทางในการกระจายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังจุดต่างๆที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งอย่  ด้วยแรงดันที่เหมาะสม ไม่สูงหรือตำจนเกินไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัย ส่วนหม้อแปลงจำหน่ายทำหน้าที่แปลงแรงดันจากระดับจำหน่ายให้เหลือแรงดันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปใช้งานได้
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการออกแบบสายส่งไฟฟ้า อันประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ การออกแบบสายส่ง การออกแบบทางไฟฟ้า การออกแบบป้องกันฟ้าผ่า และ การกำหนดเขตปลอดภัย เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ในส่วนของระบบจำหน่าย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ที่สำคัญที่เป็นส่วนประกอบของระบบจำหน่าย ทั้งระบบสายอากาศ ( Overhead system) และระบบสายใต้ดิน (Underground system) เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น.   บรรยาย
- การออกแบบสายป้อน
- เสาไฟฟ้าและการยึดโยง
- สายไฟฟ้าและลูกถ้วย
- หม้อแปลง
- ระยะห่างสายไฟฟ้า
-  เครื่องป้องกันกระแสเกิน
-  เครื่องป้องกันแรงดันเกิน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. -  การออกแบบระบบสายใต้ดิน
-  ระบบสายใต้ดิน
-    ท่อร้อยสายและบ่อพักสาย
-    ก่อสร้างสายใต้ดิน
-    สายใต้ดินและอุปกรณ์ประกอบ
วิทยากร:  คุณสมชาย  หอมกลิ่นแก้ว 
คุณปิยะชัย  สุขปลั่ง

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
09.00-.12.00 น. - ข้อมูลในการออกแบบสายส่ง
- การออกแบบสายส่ง
- สายไฟฟ้าและสายล่อฟ้า
- แรงดึงและการหย่อนตัวของสายไฟฟ้าและสายล่อฟ้า
- การออกแบบทางไฟฟ้า
- การออกแบบฉนวน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. - การออกแบบทางไฟฟ้า
- การออกแบบฉนวนอากาศที่เสาโครงเหล็ก
-  การออกแบบป้องกันฟ้าผ่า
- การกำหนดเขตปลอดภัย
-  เขตปลอดภัยด้านข้าง
-   เขตปลอดภัยใต้แนวสาย

หมายเหตุ:
เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม 

*** วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ให้นำเครื่องคิดเลขมาด้วย

                                                              
 
  21-22 กุมภาพันธ์ 2558  
  วสท.  
  กรุงเทพฯ  
   
  100 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 2,800.00 บาท
สมาชิก วสท. 2,800.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,800.00 บาท
บุคคลทั่วไป 2,800.00 บาท
 
   
  วสท.  
  คุณนพมาศ  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2015-01-05 16:16:05
ผู้ชม: 2,666
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th