หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 6
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  ความ (ไม่) ปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  วสท.  
  โครงการสัมมนาเรื่อง ความ (ไม่) ปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย  คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
          ข่าวอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่มักปรากฏเป็นข่าวทำให้เกิดคำถามว่า 
- งานก่อสร้างไม่ปลอดภัยจริงหรือ ?
- จะทำให้งานก่อสร้างปลอดภัยได้หรือไม่ ? และ 
- โครงสร้างของเราจะปลอดภัยหรือไม่ ?
          แม้วิศวกรโยธาหรือผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างจะคุ้นเคยกับคำว่า “ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง" เป็นอย่างดี และทราบถึงผลกระทบจาก “ความไม่ปลอดภัยในงานก่อสร้าง" ที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายโดยตรง และการหยุดชะงักของงานก่อสร้าง ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางอ้อมเป็นอย่างมาก แต่สิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน 
แม้สิ่งก่อสร้างต่างๆจะได้รับการออกแบบ และวางแผนมาอย่างดี แต่ในงานก่อสร้างอาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด หรือเกิดความบกพร่องในการทำงาน หรือขั้นตอนการก่อสร้าง ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างทำงาน และผลกระทบมีความผันแปรตั้งแต่น้อยจนถึงรุนแรงต้องยกเลิกสิ่งก่อสร้างนั้นและเริ่มต้นใหม่ ซึ่งเป็นความเสียหายที่มีมูลค่าสูงมาก ทั้งๆ ที่กรณีเหล่านี้สามารถป้องกันได้
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ ซึ่งสามารถป้องกันหรือลดให้เกิดน้อยที่สุดได้ และเนื่องจากในปัจจุบันมีการก่อสร้างขนาดใหญ่กำลังดำเนินอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากมีการชี้ให้เห็นปัญหา การลดโอกาสเกิดและป้องกันล่วงหน้า ได้ จึงได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  ตั้งแต่หลักการ ปัญหาที่พบในงานฐานราก ระหว่างการก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ และกรณีศึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แนวทางป้องกันตลอดจนผลกระทบทางกฎหมายและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความตระหนักให้วิศวกร สถาปนิก บริษัทก่อสร้าง  เจ้าของ อุตสาหกรรมซีเมนต์ เหมืองหิน และผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะช่วยลดความสูญเสียจากปัญหานี้ลงได้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม
          วิศวกร ผู้ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือดูแลโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ สถาปนิก รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ในด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม
1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ความ (ไม่) ปลอดภัยในงานก่อสร้าง แนวทางป้องกัน ตลอดจนผลกระทบทางกฎหมายและความรับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา
2.  สร้างความตระหนักถึงความเป็นไปได้ของปัญหา และแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในหมู่ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความ (ไม่)ปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
3.  สามารถใช้เป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง CPD โดยนับหน่วย PDU จากสภาวิศวกรได้

วิทยากร
• นายประสงค์  ธาราไชย      อุปนายก สภาวิศวกร คนที่ 2
• ดร.การุณ จันทรางศุ           อุปนายก สภาวิศวกร คนที่ 1
• ดร.ธเนศ  วีระศิริ               ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง
• รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์      อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
• ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล       กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด
                        
 
  วันพุธที่ 28 มกราคม 2558  
  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  
  กรุงเทพมหานคร  
  วิศวกร ผู้ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือดูแลโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ สถาปนิก รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ในด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 2,500.00 บาท
สมาชิก วสท. 2,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 3,000.00 บาท
 
  โทรสาร.0-2319-2710 / 0-2184-4597-8 E-mail : eit@eit.or.th, tidawan@eit.or.th  
  คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  ธิดาวรรณ แสงทอง โทร. 0-21844600-9  
  รายละเอียดและใบสมัคร ความ(ไม่)ปลอดภัยในงานก่อสร้าง 58.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-12-12 15:14:02
ผู้ชม: 1,750
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th