หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 7
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  คอนกรีตวิทยา (Concrete technology) รุ่นที่ 3
  วสท.  
  โครงการอบรบ เรื่อง
คอนกรีตวิทยา (Concrete technology) รุ่นที่ 3
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (พฤหัสบดี-เสาร์)
ณ ห้องประชุม 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย  คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
          เนื่องด้วยคอนกรีตเป็นวัสดุพื้นฐานที่สำคัญในงานวิศวกรรมโครงสร้าง การประยุกต์ใช้งานของวัสดุดังกล่าวมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กงานโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและงานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการโครงจึงได้สร้างหลักสูตรต่อเนื่องเกี่ยวกับงานโครงสร้างคอนกรีต โดยวางหลักสูตรของวิชาคอนกรีตวิทยาไว้เป็นส่วนแรก โดยความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดปฏิกิริยาของคอนกรีต รวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อกำลังและรูปแบบการเสื่อมถอยของคอนกรีต จะส่งผลให้การออกแบบและเสริมกำลังโครงสร้างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร
• ศ.ดร.อมร พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์  2558
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 - 10.30 ซีเมนต์ ชนิดของซีเมนต์ ปฏิกิริยาเคมี และ การทดสอบซีเมนต์
(กรรมวิธีการผลิต, องค์ประกอบทางเคมี, สารประกอบหลักและรอง, การก่อตัวและปฏิกริยาไฮเดรชั่น, องค์ประกอบที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น, ชนิดของปูนซีเมนต์, การทดสอบซีเมนต์, การทดสอบซีเมนต์เพลส, และการทดสอบมอร์ต้า ฯลฯ)
10.30 – 10.45 พักรับประทาน ชา-กาแฟ
10.45 – 12.15 มวลรวมและการทดสอบมวลรวม
(กรรมวิธีการผลิต, คุณสมบัติของมวลรวม เช่น รูปร่าง ความชื้นและการดูดซึม ความถ่วงจำเพาะและหน่วยน้ำหนัก กำลังและความแข็ง ขนาดคละและความคงทน, และการทดสอบคุณสมบัติของมวลรวม ฯลฯ)
12.15 – 13.15 พักรับระทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 สารผสมเพิ่ม น้ำยาหน่วง สารลดน้ำ น้ำยาเร่ง และ อื่นๆ
(ประเภทสารผสมเพิ่ม เช่น สารลดน้ำและสารควบคุมการก่อตัวสารกักกระจายฟองอากาศสารเพิ่มการกันสนิมสารเพิ่มการยึดเหนี่ยวสารเพิ่มการกันความชื้น สารเพิ่มการขยายตัว, วัสดุเฉื่อย, และวัสดุเส้นใยต่างๆ ฯลฯ)
14.45 – 15.00 พักรับประทาน ชา-กาแฟ
15.00 – 16.30 คอนกรีตสด การผสม การลำเลียง การเท และ การจี้คอนกรีต
(คุณสมบัติของคอนกรีตสด เช่น การเทได้ การทดสอบการเทได้ การแยกตัว การเยิ้ม การก่อตัว, การผสมคอนกรีต, การเทคอนกรีตให้เข้าที่, แบบหล่อคอนกรีต, การทำคอนกรีตให้แน่น และการบ่มคอนกรีต ฯลฯ)

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
8.30 – 9.00  ลงทะเบียน
9.00 - 10.30 กำลังรับน้ำหนักของคอนกรีต 
(กำลังต้านทานการอัด, กำลังต้านทานการดึง, กำลังต้านทานการดัด, กำลังต้านทานการเฉือน, กำลังยึดเหนี่ยวของคอนกรีตและเหล็กเสริม, การทดสอบกำลังต้านทานแบบต่างๆของคอนกรีต, และปัจจัยที่มีผลต่อกำลังของคอนกรีต เช่น อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ อัตราส่วนเจลต่อปริมาตร อายุของคอนกรีต มวลรวมหยาบและปริมาณมวลรวม ฯลฯ)
10.30 – 10.45 พักรับประทาน ชา-กาแฟ
10.45 – 12.15 ความยืดหยุ่น การคืบตัว และ การหดตัวของคอนกรีต
(ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียด, ความยืดหยุ่นของคอนกรีต, อัตราส่วนพัวซอง, การนำอุณหภูมิ, การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีต เช่น การหดตัวแบบพลาสติก การหดตัวด้วยตัวเอง การขยายตัวและหารหดตัวแบบแห้ง, การคืบของคอนกรีตและการล้าของคอนกรีต ฯลฯ)
12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 ความคงทนของคอนกรีต
(รอยร้าวและสาเหตุของการเกิด, การกัดกร่อนเนื่องจาก สารเคมี กรด ซัลเฟต คลอไรด์อัคคาไลซิลิก้า, การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต-สาเหตุและการวิบัติ ฯลฯ)
14.45 – 15.00 พักรับประทาน ชา-กาแฟ
15.00 – 16.30 การทดสอบแบบไม่ทำลาย
(การสังเกตด้วยตาเปล่า, SCHMIDT REBOUND HAMMER TEST, HALF-CELL ELECTRICAL POTENTIAL METHOD, CARBONATION DEPTH MEASUREMENT TEST, PERMEABILITY TEST, INFRARED THERMOGRAPHY )

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 - 10.30 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
(ปัจจัยในการพิจารณาปฎิภาคส่วนผสม, การออกแบบโดยวิธี ACI, การปรับส่วนผสมตามสภาพความชื้นของมวลรวม)
10.30 – 10.45 พักรับประทาน ชา-กาแฟ
10.45 – 12.15 คอนกรีตพิเศษ
(คอนกรีตมวลเบา คอนกรีตกำลังสูง คอนกรีตผสมไฟเบอร์ คอนกรีตไหลตัวได้เอง, และเฟอร์โรซีเมนต์)
12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 การทดสอบและประเมินกำลังของโครงสร้าง
(การเจาะคอนกรีต, การทดสอบ pull-out และ pull-off, การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการทดสอบเพื่อประเมินกำลังของโครงสร้าง, แนวทางการทำ load test เบื้องต้น)
14.45 – 15.00 พักรับประทาน ชา-กาแฟ
15.00 – 16.30 การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
(การเสริมกำลังด้วยคอนกรีต, การเสริมกำลังด้วยแผ่นเหล็ก, การใช้วัสดุ FRP, การเสริมกำลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์, การเสริมกำลังด้วยการอัดแรงด้วยลวดอัดแรงภายนอก, การขยายจุดต่อการทำบ่าเหล็กและการเสริมชิ้นส่วนค้ำยัน)
                 
 
  วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558  
  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  
  กรุงเทพมหานคร  
  วิศวกร วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 3,000.00 บาท
สมาชิก วสท. 5,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 6,000.00 บาท
 
  โทรสาร.0-2319-2710 / 0-2184-4597-8 E-mail : eit@eit.or.th, tidawan@eit.or.th  
  คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  ธิดาวรรณ แสงทอง โทร. 0-21844600-9  
  รายละเอียดและใบสมัคร คอนกรียตเทคโนโลยี 3 (12-14 ก.พ. 58).pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-11-18 10:31:46
ผู้ชม: 2,161
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
sponsor บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th