หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
  เกี่ยวกับสมาชิก วสท.
เกี่ยวกับสมาชิก วสท.
ในปัจจุบัน วสท. มีสมาชิกมากกว่า 30,000 คน ประกอบด้วยวิศวกรที่จบจากภายในและ ต่างประเทศ นายช่างเทคนิคในระดับต่างๆ ซึ่งประเภทสมาชิก แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ
สมาชิกกิตติมศักดิ์
วุฒิสมาชิก
สามัญสมาชิก
ภาคีสมาชิก
สมทบสมาชิก
นิสิตสมาชิก
สมาชิกนิติบุคคล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก
- หนังสือวิศวกรรมสาร ปีละ 6 เล่ม (ยกเว้นนิสิตสมาชิก)
- จดหมายข่าว ปีละ 12 เล่ม (ยกเว้นนิสิตสมาชิก)
- ส่วนลดหนังสือ 25 %
- อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงานในราคาสมาชิก
- ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ตามที่ วสท. กำหนด
- สิทธิในการดาวน์โหลด E - Journal

คุณสมบัติการสมัครสมาชิก
- จบการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมหรือจบสาขาอื่นและมีประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรม
- บุคุคลทั่วไป (ที่ไม่ได้จบทางด้านวิศวกรรม) สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้
- มี Transcript, ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ถ้ามี)
- ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(นิสิตสมาชิก)
 
ประกาศโดย: /eit
วันที่: 2007-04-24/2009-09-29
ผู้ชม: 172,326
 

scg
ค้นหา
เกี่ยวกับ วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
สมัครสมาชิก วสท
ประวัติศาสตร์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
วสท.คืออะไร
ข้อบังคับของ วสท.
เกี่ยวกับสมาชิก วสท.
ติดต่อ ที่ทำการ วสท.
คำปฏิญญาวิศวกร
วสท. ผู้ก่อกำเนิด สภาวิศวกร
รวมพลังสู่ความก้าวไกล
มาร์ช วสท.
เพลง
ข้อบังคับ วสท.ฉบับแก้ไข วันที่ 24 เมษายน 2550
ข้อบังคับ (วสท.) ฉบับแก้ไข วันที่ 19 เมษายน 2556
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th