หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]
 หยิบใส่ตะกร้าแล้ว 0เล่ม
จำนวนหนังสือ 97 เล่ม
  ชื่อหนังสือ หมวด ราคาสมาชิก ราคาปกติ
1 มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ โยธา 90.00บาท 120.00 บาท
2 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน โยธา 120.00บาท 160.00 บาท
3 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง โยธา 130.00บาท 170.00 บาท
4 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง โยธา 75.00บาท 100.00 บาท
5 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณโดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก โยธา 170.00บาท 225.00 บาท
6 มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี โยธา 75.00บาท 100.00 บาท
7 มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร โยธา 90.00บาท 120.00 บาท
8 มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม โยธา 75.00บาท 100.00 บาท
9 เทคโนโลยีอาคาร โยธา 2,000.00บาท 2,000.00 บาท
10 แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร โยธา 115.00บาท 150.00 บาท
11 แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โยธา 75.00บาท 100.00 บาท
12 CM the Eastern Way (CM: วิถีตะวันออก) โยธา 195.00บาท 195.00 บาท
13 วิศวกรรมฐานราก เสาเข็มดินซีเมนต์ โยธา 400.00บาท 400.00 บาท
14 Concrete Repair and Maintenace illustrated โยธา 500.00บาท 500.00 บาท
15 DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY BOOK GEOHAZARDS โยธา 700.00บาท 700.00 บาท
16 หลัีกพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงสร้าง โยธา 350.00บาท 350.00 บาท
17 สารคดีภาพ วิศวกรรมปฐพี ธรณีภัย โยธา 300.00บาท 300.00 บาท
18 MC for CM โยธา 180.00บาท 180.00 บาท
19 กลยุทธ์ การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง โยธา 350.00บาท 350.00 บาท
20 การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน โยธา 225.00บาท 300.00 บาท
21 การบริหารงานก่อสร้าง CONSTRUCTION MANAGEMENT โยธา 320.00บาท 320.00 บาท
22 การประมูลและควบคุมต้นทุน โยธา 270.00บาท 270.00 บาท
23 ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น โยธา 225.00บาท 300.00 บาท
24 ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุ และการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต โยธา 115.00บาท 150.00 บาท
25 ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ โยธา 115.00บาท 150.00 บาท
26 ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง โยธา 45.00บาท 55.00 บาท
27 คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัย โยธา 330.00บาท 450.00 บาท
28 คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น โยธา 225.00บาท 300.00 บาท
29 คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวมและคอนกรีต โยธา 210.00บาท 280.00 บาท
30 คู่มือตรวจสอบรอยร้าว สาเหตุ และการแก้ไข โยธา 50.00บาท 50.00 บาท
31 ฐานรากตื้น โยธา 225.00บาท 300.00 บาท
32 ทฤษฎีและการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี โยธา 250.00บาท 250.00 บาท
33 ธรณีวิทยา วิศวกรรม โยธา 300.00บาท 400.00 บาท
34 นายช่าง(ตัวจริง) กับ โรงแรมผีสิง โยธา 150.00บาท 200.00 บาท
35 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ไฟฟ้า 190.00บาท 250.00 บาท
36 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ไฟฟ้า 135.00บาท 180.00 บาท
37 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ไฟฟ้า 75.00บาท 100.00 บาท
38 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ไฟฟ้า 225.00บาท 300.00 บาท
39 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (2557) ไฟฟ้า 150.00บาท 200.00 บาท
40 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ไฟฟ้า 150.00บาท 200.00 บาท
41 มาตาฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งหลังคา ไฟฟ้า 115.00บาท 150.00 บาท
42 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ ไฟฟ้า 250.00บาท 250.00 บาท
43 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ไฟฟ้า 300.00บาท 400.00 บาท
44 การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้า 150.00บาท 200.00 บาท
45 คู่มือความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้า 190.00บาท 250.00 บาท
46 คู่มือคุณภาพไฟฟ้า ไฟฟ้า 225.00บาท 300.00 บาท
47 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้า 375.00บาท 500.00 บาท
48 มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร เครื่องกล 190.00บาท 250.00 บาท
49 มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ เครื่องกล 50.00บาท 50.00 บาท
50 มาตรฐานระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ เครื่องกล 200.00บาท 200.00 บาท
51 มาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เครื่องกล 260.00บาท 350.00 บาท
52 มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ เครื่องกล 195.00บาท 260.00 บาท
53 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย เครื่องกล 330.00บาท 450.00 บาท
54 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกล 135.00บาท 180.00 บาท
55 การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) เครื่องกล 190.00บาท 250.00 บาท
56 ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกล 375.00บาท 500.00 บาท
57 คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจทดสอบ หม้อน้ำ เครื่องกล 150.00บาท 200.00 บาท
58 คู่มือการออกแบบห้องสะอาด เครื่องกล 225.00บาท 300.00 บาท
59 วิศวกรรมความปลอดภัย :พื้นฐานของวิศวกร อุตสาหการ 210.00บาท 280.00 บาท
60 การออกแบบการจัดการซัพพลายเชน อุตสาหการ 870.00บาท 870.00 บาท
61 เรื่องของมีด เล่ม 1 อื่นๆ 160.00บาท 160.00 บาท
62 เรื่องของมีด เล่ม 2 โดย ฒ.ผู้เฒ่า อื่นๆ 200.00บาท 200.00 บาท
63 มาตรฐานการบริหารโครงการไอซีที อื่นๆ 95.00บาท 125.00 บาท
64 เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่ อื่นๆ 100.00บาท 100.00 บาท
65 ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน อื่นๆ 800.00บาท 800.00 บาท
66 สัญญาณและระบบ อื่นๆ 300.00บาท 400.00 บาท
67 อนุสรณ์เกษียณอายุราชการปฐพี อื่นๆ 200.00บาท 400.00 บาท
68 นายช่างใหญ่ ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน อื่นๆ 999.00บาท 999.00 บาท
69 ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง อื่นๆ 400.00บาท 500.00 บาท
70 รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ เอกสารประกอบการอบรม 300.00บาท 400.00 บาท
71 ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ศัพท์เทคนิค 135.00บาท 180.00 บาท
72 พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. ศัพท์เทคนิค 450.00บาท 600.00 บาท
73 รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2 ** หนังสือหมด ** กฏหมาย 270.00บาท 360.00 บาท
74 แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับ วิศวกรใหม่ กฏหมาย 150.00บาท 200.00 บาท
75 รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง ก่อสร้าง 75.00บาท 100.00 บาท
76 เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน ก่อสร้าง 90.00บาท 120.00 บาท
77 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง 450.00บาท 600.00 บาท
78 เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้าง 75.00บาท 100.00 บาท
79 แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก ก่อสร้าง 115.00บาท 150.00 บาท
80 วิศวกรรมปฐพี ** หนังสือหมด ** ก่อสร้าง 300.00บาท 400.00 บาท
81 อันตรายจาการก่อสร้าง และวิธีป้องกัน ก่อสร้าง 330.00บาท 450.00 บาท
82 ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้าน 4 ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน ก่อสร้าง 50.00บาท 50.00 บาท
83 การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต ก่อสร้าง 75.00บาท 100.00 บาท
84 การวิบัติของอาคารสาเหตุ และการแก้ไข ก่อสร้าง 330.00บาท 450.00 บาท
85 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร ก่อสร้าง 225.00บาท 300.00 บาท
86 การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ในประเทศไทย ก่อสร้าง 225.00บาท 300.00 บาท
87 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบเครื่องกล ประสบการณ์ 105.00บาท 140.00 บาท
88 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบไฟฟ้า ประสบการณ์ 120.00บาท 160.00 บาท
89 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล ประสบการณ์ 85.00บาท 110.00 บาท
90 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย ประสบการณ์ 90.00บาท 120.00 บาท
91 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ การจัดการ การบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง ประสบการณ์ 120.00บาท 160.00 บาท
92 ประสบการณ์การแก้ไขอาคารทรุด และยกอาคาร ประสบการณ์ 315.00บาท 420.00 บาท
93 ประสบการณ์งานช่าง ประสบการณ์ 150.00บาท 200.00 บาท
94 วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน สิ่งแวดล้อม 750.00บาท 1,000.00 บาท
95 การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม 675.00บาท 900.00 บาท
96 คู่มือออกแบบระบบน้ำเสียและน้ำฝน สิ่งแวดล้อม 300.00บาท 400.00 บาท
97 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความปลอดภัย 190.00บาท 250.00 บาท
 
ใบรายการหนังสือ/รายการหนังสือทั้งหมด  
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600~9 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th