หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
ผู้แต่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ISBN 974-7197-22-7
ปีที่พิมพ์
ราคา(ปกติ) 800.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 800.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 หนังสือ ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน His Majesty the Great Engineer นี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี แห่งการครองราชย์ จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระทัยใส่ใน “ทุกข์” ของพสกนิกร ทรงแจ่มแจ้งถึง “เหตุแห่งทุกข์” ทรงวินิจฉัย “วิธีการดับทุกข์” และพระราชทานแนวทางให้บุคคลผู้มีหน้าที่ไป “ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์”
พระราชกรณียกิจในการ “ดับทุกข์” หรือการแก้ไขปัญหาของพระองค์ล้วนอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติได้ โดยใช้หลักวิชาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วัฒนธรรม และความรู้สึกนึกคิดของคนไทย และโดยใช้ตัวบุคคลที่เหมาะสม และมีคุณธรรมและจริยธรรมที่จะใช้หลักวิชาในทางปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นพื้นฐาน
หลักวิชาอย่างหนึ่งที่ทรงใช้ก็คือ หลักวิชาทางวิศวกรรมหรือทาง “ช่าง” ที่ทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
ด้วยพระปรีชาสามารถอันเกิดจากการศึกษา ฝึกฝน และทดลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาแหล่งน้ำ ป่าไม้ ดิน ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของชาวชนบทซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนางานด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินให้สอดคล้องต่อการขยายตัวของเมืองและทรงเสนอแนะวิธีพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งระบบคมนาคมขนส่ง การบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพื่อให้เมืองเติบโตอย่างเป็นระบบ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และที่สำคัญที่สุด ทรงปลูกฝังจิตสำนึกของความพอเพียงและการพัฒนาประเทศอย่างมีรากฐานและมีทิศทาง ทรงประสาน “การอนุรักษ์” วิถีชีวิตดั้งเติมและสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วควบคู่ไปกับ “การพัฒนา” เพื่อให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th